Prawo do terminowego rozstrzygnięcia sprawy przez urząd

Podatnik ma prawo do tego, aby jego sprawa była prowadzona i rozstrzygana bez zwłoki oraz że zostanie ona rozstrzygnięta w terminie nie późniejszym niż w miesiąc od dnia rozpoczęcia.

Jeżeli natomiast sprawa podatnika jest bardzo skomplikowana to urząd ma obowiązek rozstrzygnąć ją nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od momentu jej rozpoczęcia.

Jeżeli podmiot natomiast będzie się odwoływał to rozstrzygnięcie tego odwołania musi mieć miejsce w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia odwołania.

Jeśli rozprawa została przeprowadzona z urzędu lub wniosek złożono z urzędu to sprawa powinna być zakończona przed upływem trzech miesięcy od dnia jej rozpoczęcia.

Jeżeli natomiast zdarzy się tak, że sprawa nie będzie mogła być zakończona we wskazanym terminie to urząd ma obowiązek pisemnie powiadomić o tym fakcie podatnika.

W takim wyjaśnieniu powinny znaleźć się informacje odnośnie przyczyn z jakich termin nie może zostać dotrzymany, urząd powinien obowiązkowo także wskazać nowy termin zakończenia sprawy.

Ustalenie terminu spłaty firma księgowa