Prawo do wydania zaświadczenia oraz prawo do ochrony danych

Czasami niektóre z przepisów prawnych wymagają tego, aby zostały urzędowo potwierdzone. Potwierdzenie takie dotyczy np. określenia danych faktów lub też aktualnego stanu prawnego. Podatnik składający wniosek o wydanie stosowanego zaświadczenia ma prawny interes w potwierdzeniu stanu prawnego lub też danych faktów.

Może on domagać się aby organ podatkowy wydał np. zaświadczenie potwierdzające, iż nie zalega on w podatkach. Zaświadczenie takie nie powinno być wydane później niż w ciągu siedmiu dni od daty złożenia wniosku. Organy podatkowe mają prawo do wydawania zaświadczeń tylko w aspektach, o które wniosek składał podatnik.

Prawo do ochrony danych dotyczy natomiast każdego podatnika. Odnosi się ono do wszystkich danych, które są zawarte w deklaracjach podatkowych a także we wszystkich pozostałych dokumentach, które podatnik składa do organu podatkowego. Wszystkie z danych podatnika są objęte tzw. tajemnicą skarbową.

Ich bezprawne ujawnienie jest poddawane odpowiedzialności karnej.

rozwiązania compliance vegarestauracja.com.pl